VISIETEKST PASTORALE EENHEID MOZES                                                                                                                                                                              HOME PEMOZES

 

Alle medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) willen mensen nabij zijn vanuit een onvoorwaardelijke liefde en met een houding van “Wat kan ik voor u doen?”,  zonder onderscheid te maken naar leeftijd of afkomst.  Daarbij krijgen zwakkeren en kwetsbaren extra aandacht en voorrang.  

Met verfrissende en concrete geloofsoverdracht, liturgische vieringen in een authentieke, verstaanbare geloofstaal en met een evangelische dienstbaarheid naar het voorbeeld van Jezus, die mensen weer een plaats gaf in de maatschappij, raken we het hart van mensen, jong en oud. 

Kortom, we willen op een geloofwaardige manier kerk zijn door het leven te leggen op het evangelie en het evangelie op het leven, rekening houdend met de tekenen van de tijd.

Vanuit deze visie, zien we voor onze pastorale eenheid deze missiepunten:

Het ‘er zijn’ voor mensen maken we bijvoorbeeld concreet in de realisatie van een centraal secretariaat waar de deur verwelkomend open staat.  Dit secretariaat is op vele momenten open en vrij toegankelijk.  Het is centraal gelegen en goed herkenbaar.

Ook met een aantrekkelijke en up-to-date website maken we onze pastorale eenheid bekend en  geven we iedereen de mogelijkheid op een toegankelijke manier op de hoogte te blijven, contact te nemen en een aanvraag te doen.

Het team van de pastorale eenheid werkt als een katalysator voor goede dingen die in de verscheiden geloofskernen gebeuren.  Het team bestuurt eensgezind, discreet, transparant en zonder grijze zones.  De teamleden zijn zorgvuldig geselecteerd en kunnen in overleg en met gezag hun verantwoordelijkheid nemen zonder machtsstreven.  Het team legt constant het oor te luister bij een zo breed mogelijk publiek en laat zich in het bijzonder adviseren door de pastoresploeg en de permanente werkgroepen van de 5 beleidsdomeinen.

In de pastorale eenheid Mozes hebben alle pastors (pastorale werksters, diakens en priesters, in actieve dienst of op rust) een gelijkwaardige plaats in de groep.  We maken de gelijkwaardigheid ook tastbaar in de vergoedingen en een solidaire verdeling van casueel, waarbij alle pastores op gelijke voet worden behandeld.

De pastorale eenheid Mozes kan beroep doen op een ruime groep voorgangers in liturgie (gemandateerde leken, pastorale werksters, diakens, priesters).  Aan deze groep geëngageerde mensen willen we in het bijzonder aandacht besteden.  We vragen van alle voorgangers en medewerkers bereidheid tot uitwisseling, samenwerking, bijscholing en persoonlijke begeleiding, waarbij niemand eisend is, maar iedereen gelijkwaardig.  We bieden hen de nodige ondersteuning en vorming.  We waarderen hun inzet positief en zorgen voor een gepaste financiële vergoeding.

De pastorale eenheid Mozes maakt deel uit van dekenaat Kempen-West, vicariaat Kempen en bisdom Antwerpen.  Met al deze beleidsniveaus onderhouden we goede contacten.  We streven naar een open dialoog, met een eerlijke, realistische en kritische kijk op heden en toekomst en met zorg voor de plaatselijke noden en bijzonderheden.